Training kleine blusmiddelen

Training kleine blusmiddelen

Personeel wat is opgeleid om met de juiste kleine blusmiddelen een beginnende brand te kunnen bestrijden kunnen het verschil maken als er een calamiteit is binnen het bedrijf.

De opleiding is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties vanwege hun werk moeten kunnen omgaan met blusmiddelen en verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van een beginnende brand. De training kleine blusmiddelen bestaat uit 2 uur, indien u liever ook de punten communicatie en ontruiming behandeld adviseren wij u de training BHV Brand, Communicatie en Ontruiming.

Het is bij ons ook mogelijk de cursus bij u op locatie te volgen. Met onze ‘zorg op maat’ wordt de cursus toegespitst op uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Sales afdeling via info@bhv-mobile.nl

Inhoud van de training

Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:

 • Een beginnende brand  bestrijden en/of beperken
 • De in een gebouw beschikbare veiligheids- en brandpreventieve middelen gebruiken
 • Intern en extern alarmeren en waarschuwen met de daarvoor geschikte middelen.
 • Professionele hulpverleners opvangen en voorzien van relevante informatie.

Dag 1 Brand Communicatie Ontruiming (Theorie & Praktijk)

 • De taak van de BHV-er
 • Melden van incidenten (intern en extern)
 • De rol van de professionele hulpverleners
 • Het gevaar van een verkeerde melding
 • Communicatiemiddelen (incl. praktijkinstructie portofoon en telefoon)
 • Automatische melders (rookmelders)
 • De benodigde elementen voor het ontstaan van vuur (branddriehoek)
 • De stadia van brand, benaderen van een brand (deur wel/niet openen)
 • Wanneer wel en wanneer niet blussen,
 • de gevaren en de blustechnieken
 • De werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen
 • Ontruimingsprocedures
 • Elektriciteit en gevaarlijke stoffen

Theorie en praktijk

 • Het begrip “begin van brand”
 • De benodigde elementen (brand-driehoek) en de werking van de diverse blusmiddelen
 • De brandklassen
 • Ontwikkeling van brand (brandstadia)
 • Inschatten van een brand en daarnaar handelen
 • De werking en bediening van blusmiddelen / toestellen
 • Gevaren bij brand zoals koolmonoxide, elektrische spanning, gevaarlijke stoffen
 • Blussen vaste stoffen brand
 • Blussen vloeistofbrand
 • Blussen gasbrand (optioneel)
 • Blussen vetbrand
 • Aandacht voor telefonische meldingen via 112
 • Aandacht voor de geldende procedures op de werkplek
 • Gebruik diverse blusstoffen zoals CO², sproeischuim en water onder realistische omstandigheden
 • Gebruik blusdeken

Wat zit er in de training

Een opsomming van de trainingsinhoud en de leerdoelen

 

Doelgroep

De training is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties vanwege hun werk moeten kunnen omgaan met blusmiddelen en verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van een beginnende brand.

Toelating

Aan deze training worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

Herhalingscursus

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat kleine blusmiddelen, met dit certificaat kan de cursist deelnemen aan de herhalingscursus.

Locatie

Aantal deelnemers

Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze training te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 12 personen.

Werkwijze

Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent van de opleiding ligt op de praktijk. De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst of de praktijkinzet van de deelnemer tijdens de training voldoende is. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat Kleine Blusmiddelen.

Documentatie

Voor de training kleine blusmiddelen is geen lesboek nodig.

Cursusduur

De training Kleine Blusmiddelen is ongeveer 2 uur.

Geldigheid

Het certificaat Kleine Blusmiddelen is één jaar geldig en kan worden verlengd indien de deelnemer herhalingslessen volgt.

Cursuskalender

Share This